เฮลั่น รัฐฯ อนุมัติเงินช่วยเหลือ คนที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน ไม่สำเร็จ.ใครที่พลาดโอกาสรับเงินเยียวยา 5,000 ระยะเวลา 3 เดือน จากโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" ของรัฐไป ไม่ต้องกังวลแล้วเพราะวันนี้ (23 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า รัฐบาลได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกัน (5,000 บาท) ของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีจำนวน 302,160 คน ที่ทางรัฐฯ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้วยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย จากโครงการของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 กรอบวงเงินงบประมาณ ไม่เกิน 906 ล้านบาท (906,480,000 บาท)โดยรัฐฯ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และกลไกการความช่วยเหลือให้ชัดเจน และส่งให้คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯ พิจารณาใน 1 เดือน
ขอบคุณ varietyded