วิธีลงทะเบียนกู้เงินออมสิน 10000 ดอกเบี้ย 10 บาท ใช้เอกสารอะไรบ้าง เริ่ม 15 เมย.จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน จะมีการปล่อยสินเชื่อโครงการ ธนาคารประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือพนักงานลูกจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ของ COVID-19 วงเงินสูงสุด 50,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน หรือเพียงแค่ 250 บาทต่อเดือน เท่านั้น สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี และให้ปลอดชำระหนี้ใน 6 งวดแรก ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด วันที่ 14 เมษายน 2563 ธนาคารออมสิน รายงานว่า จะเปิดให้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ในวันที่ 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563 ผ่านทาง www.gsb.or.th โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 วงเงินสูงสุดรายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.10% ต่อเดือน

โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1 ผู้มีอาชีพอิสระ ไม่ใช่เกษตรกร รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ไม่มีรายได้ประจำ หรืออาจตกงานเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 และภัยอื่น ๆ เช่น หาบเร่แผงลอย คนขับรถแท็กซี่ มัคคุเทศก์ เป็นต้น2. สัญชาติไทย อายุ 20-70 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

4. ไม่ต้องมีหลักประกัน

5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรกสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 วงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน


โดยผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ประชาชนที่มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานบริษัท ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือธุรกิจบริการ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องและได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 เช่น ตกงาน ลดเงินเดือน Leave without pay เป็นต้น

2. สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี (เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

3. มีที่อยู่อาศัยแน่นอน ติดต่อได้

4. ใช้บุคคล หรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

5. ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนมีดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.gsb.or.th และคลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เปิดให้ลงทะเบียน 15 เมษายน - 30 ธันวาคม 2563

2. เลือกเมนู ผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท หรือ ผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท3. กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล, เลขที่บัตรประชาชน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ, E-mail ถ้ามี, อาชีพ, รายได้, ผลกระทบ, เลขบัญชีธนาคารออมสิน

4.ลงทะเบียนเสร็จจะได้รับ SMS และเตรียมเอกสารรอทำสัญญา ดังนี้4.1 สำหรับผู้ประกอบการอิสระ 10,000 บาท ใช้เอกสารดังนี้สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19)(ถ้ามี)

เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ

4.2 สำหรับผู้มีรายได้ประจำ 50,000 บาท

สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

เอกสารแสดงรายรับ - รายจ่าย ถ้ามี

หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ถ้ามี)

เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

5. ติดต่อธนาคารตามที่นัดหมาย พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. ผู้ลงทะเบียนที่ได้รับอนุมัติวงเงินจะได้รับ SMS แจ้ง และนัดทำนิติกรรมสัญญาภายใน 3 วัน

7. ได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วถอนเงินสดผ่านตู้ ATM หรือ MyMo บัตรเครดิต หรือบัตร ATM

ขอบคุณที่มาจาก ธนาคารออมสิน, mumkhao